21 Januari 2013

JIHAD MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Disediakan Oleh: Mimi Hamiza Ibrahim


1.0              Pengenalan
Jihad merupakan satu konsep dan tuntutan dalam Islam yang agak polemik dan kontroversi serta isu yang sensitif di kalangan masyarakat dunia pada masa kini. Ini kerana wujudnya salah faham dalam memahami pengertian dan konsep jihad yang sebenarnya dalam konteks Islam. (Muhammad Khayr Haikal, 1996).
Kronologi jihad pada peringkat awal bermula semasa dakwah Rasulullah s.a.w di era Makkah. Pada era tersebut, jihad memerangi musuh masih belum disyariatkan oleh Islam dan ia lebih kepada jihad ma’nawi. Semasa proses hijrah ke Madinah, kaum Muslimin mendapat keizinan untuk berjihad dan berperang daripada Allah s.w.t tetapi tidak mewajibkannya. Selepas hijrah ke Madinah, kaum Muslimin diwajibkan memerangi golongan yang memusuhi Islam dan Muslimin ekoran daripada kezaliman dan penyeksaan oleh Musyrikin (Muhammad Khayr Haikal, 1996).
Jihad merupakan amalan yang terpuji yang dituntut di dalam Islam berbanding dengan amalan-amalan lain selain daripada solat wajib (Wahbah al-Zuhayli, 1996). Oleh kerana itu, jihad menjadi fardhu (tuntutan yang wajib) dan perintah yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Namun begitu, golongan yang menentang Islam khususnya masyarakat Barat cenderung menggambarkan bahawa jihad dalam Islam merupakan satu bentuk keganasan pada zaman silam, yang tidak relevan pada zaman sekarang. Mereka melihat jihad dalam aspek yang negatif iaitu imej jihad yang kejam, ganas dan keras. Keadaan ini dikukuhkan lagi dengan aksi dan tindakan terorisme atau pengganas terutama selepas insiden 11 September di New York, Amerika Syarikat (Ergun Capan et.al, 2004). 
2.0         Definisi Jihad Dalam Islam
2.1              Definisi Jihad
Pengertian jihad dari segi bahasa ialah menurut kamus Arab, perkataan jihad berasal daripada perkataan “al-jahd” yang bermakna kesukaran dan “al-juhd” yang bermakna kekuatan dan usaha. Manakala perkataan “al-jihad” bermaksud mengerah dan mengeluarkan segala kekuatan serta kemampuan dalam melakukan sesuatu dakwah bukan hanya melibatkan peperangan secara fizikal seperti senjata, tetapi juga secara bukan fizikal termasuk secara mental serta spiritual (Husni Adham Jarrar, 1994).
Manakala, pengertian jihad menurut al-Quran dan Sunnah bermaksud mengerahkan tenaga dan usaha untuk berperang pada jalan Allah s.w.t samada secara langsung (bertempur di medan perang) atau dengan harta, akal fikiran, membekalkan tentera tambahan, logistik, bantuan perubatan bagi tentera dan sebagainya (Muhammad Khayr Haikal, 1996).
Menurut Mazhab Hanafi, jihad adalah mendakwahi orang kafir kepada agama yang benar dan memerangi mereka jika tidak menerimanya. Menurut Mazhab Maliki pula, setiap manusia yang berpayah-payah kerana Allah s.w.t bererti telah berjihad di jalan Allah s.w.t. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali pula berpendapat jihad adalah berperang di jalan Allah s.w.t dengan mengerahkan tenaga dalam memerangi orang kafir untuk memenangkan Islam dan meninggikan kalimat Allah s.w.t. (Abdulloh Ahmad Al-Qodiri, 1994).

2.2              Tiga Ciri Pelaksanaan Jihad
i.                     Dalam konteks diri peribadi atau individu di mana berusaha membersihkan fikiran daripada pengaruh ajaran selain ajaran Allah s.w.t dengan perjuangan spiritual di dalam diri, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah s.w.t. Kesannya akan mewujudkan moral dan akhlak yang baik di dalam diri serta meningkatkan perhubungan sesama manusia. Contoh pelaksanaan jihad dalam diri seperti berdaya tahan dari segi mental dan fizikal, berdaya saing serta kreatif (Alfathfadullah, 2009).
ii.                   Dalam konteks community atau masyarakat iaitu berusaha agar Ad-Din kepada masyarakat dan keluarga. Ini bertujuan agar tetap utuh dengan dakwah dan membersihkan mereka dari kekufuran, bersatu padu dan berjaya keluar daripada kejahilan atau kemiskinan. Juga fokus kepada perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik disamping bekerjasama mempertahankan negara (Alfathfadullah, 2009). Contohnya, memberi pendedahan dan pendidikan agama yang sempurna kepada keluarga dan masyarakat agar mereka menjadi insan yang berguna.
iii.                  Dalam konteks kedaulatan negara di mana berusaha menjaga kedaulatan negara dari serangan luar mahupun pengkhianatan dari dalam negara sendiri agar keamanan dan ketenangan terjaga termasuk pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Jihad ini hanya berlaku kepada negara yang menggunakan Din Islam secara menyeluruh atau kaffah (Alfathfadullah, 2009). Contohnya, mencurahkan segala daya dan tenaga untuk negara supaya pembangunan dapat dijalankan dengan sempurna dan menunjukkan sikap tolak ansur antara etnik atau kaum. 
3.0              Tiga Kepentingan dan Kelebihan Pelaksanaan Jihad Berdasarkan Dalil Naqli
3.1              Dalil Naqli adalah dalil-dalil yang antaranya bersumberkan dari Al-Quran, hadis, ijmak serta qiyas (Lailizah Darman, 2003). Pelaksanaan jihad dapat dilakukan dengan pelbagai cara dan kaedah iaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad pendidikan (Ta’limi), jihad dengan tangan dan diri, jihad politik dan jihad harta. 
3.2              Kepentingan Dan Kelebihan Pelaksanaan Jihad Berdasarkan Dalil Naqli
i.                     Mempertahankan Islam dan ajarannya iaitu usaha umat Islam untuk membenteras sebarang aktiviti atau gerakan yang dilihat mampu menggugat dan mencemarkan nama baik Islam. Masyarakat Islam perlu peka akan propaganda musuh terutamanya dari Barat yang cuba untuk melemahkan dan merosakkan akidah umat Islam melalui pelbagai cara samada melalui bidang penulisan, serangan pemikiran, cara hidup yang moden dan ekonomi. Adalah menjadi tanggungjawab umat Islam untuk mengembalikan kegemilangan dan keutuhan Islam sebagai agama yang benar dan mentauhidkan Allah s.w.t. Ia merupakan satu prinsip yang agung di dalam Islam kerana ia merupakan salah satu cara memelihara kebesaran, kemuliaan dan kedaulatan Islam (Wahbah al-Zuhayli, 1996).
Kepentingan dan kelebihan ini dapat dilihat melalui beberapa ayat Al-Quran iaitu surah Al-Taubah ayat 123, “ hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahawasanya Allah s.w.t beserta orang-orang yang bertakwa” (Iman Santoso, 2008).
ii.                   Meluaskan syiar Islam di mana jihad merupakan satu mekanisme bagi mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan hukum Allah s.w.t. Tetapi bukan bertujuan memaksa mereka memeluk Islam di mana tidak membenarkan sebarang paksaan atau kekerasan dalam berdakwah. Sebelum melancarkan jihad, dakwah Islam terlebih dahulu perlu disampaikan dan dijalankan terhadap pihak musuh yang ingin diperangi (Wahbah al- Zuhayli, 1997). Tujuannya supaya mereka patuh dan tunduk kepada kerajaan dan kepimpinan Islam, menerima kaum Muslimin dan memberi laluan kepada dakwah Islam untuk berkembang. Namun, mereka yang tidak memerangi Islam serta tidak menghalang dakwah Islam, tidak akan diperangi selagi mana mereka mengiktiraf kerajaan Islam, patuh kepadanya dan membenarkan dakwah Islam dijalankan secara bebas dan aman. Contohnya, Rasulullah s.a.w memerangi musyrikin Makkah kerana penganiayaan, penghinaan dan kezaliman yang telah mereka lakukan terhadap kaum Muslimin (Ergun Kapan et.al, 2004). Kepentingan dan kelebihan jihad dapat dilihat melalui sumber ijmak iaitu menurut pendapat ulama Iman Hanafi, “ jihad adalah mendakwahi orang kafir kepada agama yang benar dan memerangi mereka kalau tidak mau menerima” (Al-Muwahhidin, 2009). 
iii.                  Menghapuskan kezaliman iaitu membela diri dan nasib umat Islam daripada kezaliman dan penganiayaan pihak musuh. Ia termasuk jihad mengusir para penceroboh dan penjajah yang merampas negara dan kawasan kediaman kaum Muslimin secara tidak adil dan wajib ke atas Muslim tersebut mempertahankannya, walaupun dengan mengangkat senjata. Kezaliman terhadap kaum Muslimin juga boleh terjadi melalui penafian hak-hak kemanusiaan serta pencabulan hak asasi manusia serta penindasan dari pelbagai aspek (Muhammad Khayr Haikal, 1996). Contohnya, jihad penentangan serta kebangkitan rakyat Palestin yang mempertahankan tanah air daripada pencerobohan dan penaklukan Israel serta keganasan yang dilakukan oleh kaum Yahudi tersebut (Ergun Kapan et.al, 2004). Namun, apa yang perlu dipastikan ialah pelaksanaannya haruslah menepati dengan adab dan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kepentingan dan kelebihan jihad dapat dilihat melalui sumber Qiyas seperti yang dinyatakan oleh Miqdad (2010), iaitu pencabulan hak asasi manusia samada terhadap masyarakat Islam atau bukan Islam adalah satu jenayah yang berat dan tindakan akan di ambil sekiranya didapati bersalah seperti melalui Mahkamah Domestik (dalam negara tersebut) atau Mahkamah International (Mahkamah Antarabangsa) (Miqdad, 2010). 
iv.                 Mencapai dan mendapat rahmat yang agung dari Allah s.w.t. iaitu ganjaran yang dijanjikan untuk mereka yang berjihad samada dengan nyawa atau harta benda termasuklah pahala yang besar, maghfirah iaitu keampunan dari segala dosa daripada Allah s.w.t, kemuliaan di sisi Allah s.w.t di dunia dan di akhirat, selamat dari azab kubur dan seksaan api neraka serta jaminan tempat yang baik di akhirat dan di syurga. Allah s.w.t menjanjikan ganjaran yang banyak dan istimewa kepada para mujahidin terutamanya yang mati syahid (Sheikh Abdullah, 1995).  Kepentingan dan kelebihan ini dapat dilihat di dalam hadis Rasulullah s.a.w, menurut Iman Bukhari dan Muslim, Anas r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w berkata, “tiada siapa yang telah memasuki syurga akan mahu pulang ke dunia, walupun jika ianya diberi segala apa yang dikandungi dunia, kecuali yang syahid, dia akan asyik mengharapkan dapat pulang ke dunia dan disyahidkan 10 kali lagi ‘fi sabilillah’ disebabkan penghormatan yang diberi sebagai balasan syahidnya” (Iman Santoso, 2008).
4.0              Empat Bentuk Jihad Dalam Islam
4.1              Jihad melawan hawa nafsu iaitu merupakan asas semua jihad kerana sebelum seseorang mampu berjihad melawan musuh, ia terlebih dahulu harus menundukkan hawa nafsunya (Muhammad Khayr Haikal, 1996). Jihad melawan hawa nafsu dengan cara bersabar dan ikhlas dalam mempelajari, mengamalkan dan mengajar ilmu agama atau berdakwah kerana pasti akan menghadapi tentangan daripada musuh (Muhammad Khayr Haikal, 1996). Ia perlu melawan dan mengawal agar tidak mendorong kepada kejahatan. Ini boleh dilakukan dengan melakukan proses pembersihan diri dari sifat yang keji dan memupuk sifat yang terpuji melalui ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Contohnya, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa, bersedekah dan mengamalkan adab yang mulia dan tingkah laku sosial yang baik (Muhammad Hanif Hassan & Mohamed Ali, 2007) 
4.2              Jihad melawan syaitan iaitu berjihad menolak syubhat dan keraguan di dalam keimanan serta menolak bisikan syaitan. Jihad ini akan melahirkan keyakinan dan menghasilkan kesabaran. Syaitan merupakan musuh yang harus ditundukkan terlebih dahulu sebelum melawan musuh sesama manusia. Memerangi syaitan dalam espek ini dilakukan dengan cara iman, berzikir, istighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas dan surah mu’awwizatain disertai dengan memperbanyakkan membaca“A’udzu billahi minasy-syaithanirrajim”. Selain itu, memerangi syaitan dengan cara meninggalkan perilaku yang menyimpang dari ajaran, perintah dan larangan Allah s.w.t dan bersabar untuk tetap taat kepada Allah, bersabar dari berbagai kemaksiatan, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa di dunia dan dengan cara berpuasa dan zuhud (Syeikh Abul Hasan, 2008). 
4.3              Jihad melawan orang kafir dan munafik iaitu mereka yang tidak beragama Islam dan mereka yang mengaku beragama Islam tetapi hidupnya tidak didasarkan dengan ajaran Islam. Jihad ini dengan cara jihad dengan hati, lisan, harta dan jiwa raga. Berjihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan tangan seperti peperangan dan berjihad melawan orang munafik dengan lisan iaitu dengan cara nasihat. Secara asalnya, hukum jihad ini adalah fardu kifayyah. Namun, dalam keadaan tertentu ia akan menjadi fardu ain. Contohnya, apabila pasukan kaum Muslimin berhadapan dengan kaum kafir, maka diharamkan untuk mundur atau lari, malah wajib ke atas penduduk tersebut menghadapinya dan membela diri. (Darman, 2010).
4.4              Jihad melawan orang-orang yang zalim, ahli bid’ah dan pembuat kemungkaran iaitu meliputi tiga tahap samada memerangi atau mencegah mereka dengan tangan bila mampu (kekuatan dan kekuasaan), jika tidak maka berpindah dengan lisan (nasihat) atau tulisan dan akhirnya sekiranya tidak mampu juga, maka memerangi mereka dengan hati. Ini bertujuan untuk mencegah dan membimbing golongan ini dari terus melakukan kezaliman dan kemungkaran. Contohnya, melalui tindakan penguatkuasaan undang-undang dan menasihati golongan ini agar kembali ke jalan yang benar (Muhammad Hanif Hassan & Mohamed Ali, 2007). Jihad seperti ini adalah wajib menurut syara’ tetapi berbeza samada fardu ain atau fardu kifayah. Jihad ini hukumnya fardu ain bagi orang yang melihat kezaliman atau kemungkaran dan tidak ada yang tahu kecuali dia, maka dalam keadaan tersebut wajib baginya mencegah kezaliman dan kemungkaran yang berlaku. Begitu juga ketika tiada orang yang mampu mencegah kezaliman kecuali dia sendiri disebabkan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki atau ketika dia melihatnya ada juga orang lain tetapi tiada seorang pun yang berani menentang kezaliman dan kemungkaran tersebut, maka wajib baginya mencegah sesuai dengan kemampuan yang ada. Jihad jenis ini akan menjadi fardu kifayah apabila sebahagian kaum muslimin telah melakukan pencegahan manakala sebahagian yang lain berdiam diri (Ulysses Ronquillo, 2009).
5.0              Empat Kaedah Mengaplikasi Jihad Dalam Masyarakat Pada Hari Ini
5.1              Dalam aspek ekonomi iaitu jihad dalam pembangunan ekonomi umat Islam (Muhammad Haniff Hassan & Mohamed Ali, 2007). Keseimbangan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Walaubagaimanpun, banyak negara yang mengamalkan sistem ekonomi Barat tanpa mengkaji keberkesanannya seperti sistem kapitalis, sosialis, dan komunis. Akibatnya berlaku kemelesetan dan kemerosotan ekonomi yang akan memberi kesan kepada sosial dan politik negara seperti berlakunya rusuhan pekerja ekoran kegagalan untuk membayar gaji pekerja dan kegagalan kerajaan dalam memberikan perkhidmatan serta kebajikan kepada masyarakat sehingga masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah (Herman Samsudeen, 2009).
Keadaan ini adalah berbeza dengan ekonomi yang dianjurkan dalam Islam yang berteraskan wahyu Allah s.w.t. Sistem yang dianjurkan dalam Islam menjauhkan manusia daripada sebarang kemudaratan dan menjamin kebahagian kehidupan di dunia dan akhirat (Chapra Umer M, 2005). Contohnya, Islam mengharamkan jual beli beberapa bentuk  harta kekayaan seperti mengharamkan pemanfaatan dan penyewaan tenaga manusia seperti penari dan pelacuran, mengharamkan jual beli minuman keras kerana sebagai seorang muslim percaya bahawa barang tersebut bukanlah barang ekonomi, mengharamkan riba baik kepada muslim mahupun bukan muslim dan mewujudkan baitulmal bagi memastikan kebajikan umat terjamin melalui pengenaan zakat kepada umat Islam, jizyah dan kharaj kepada bukan Islam (Heffernan, 2005).
Maka jihad yang ingin diutarakan disini ialah jihad umat Islam dalam mengembalikan sistem ekonomi Islam dalam menggantikan sistem ekonomi Barat yang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Dengan mengamalkan sistem ekonomi Islam, maka segala gerak kerja dalam melaksanakan jihad yang lain menjadi mudah dan diberkati kerana sumbernya yang halal. Kita juga melihat kesannya iaitu umat Islam berada dalam keadaan yang teguh ekonominya dan kadar kemiskinan yang menimpa umat Islam semakin menurun dan sifar dengan keizinan Allah. 
5.2              Dalam aspek pendidikan iaitu jihad dalam pembangunan pendidikan Islam (Muhammad Haniff Hassan & Mohamed Ali, 2007). Penekanan terhadap pendidikan Islam seperti hidup dengan nilai-nilai kebaikan, spiritual, dan moral semakin dilupai oleh umat Islam pada masa kini. Keadaan ini menyebabkan umat Islam tidak menguasai dan memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Kebanyakan institusi pendidikan pada masa kini hanya berusaha untuk melahirkan individu pragmatis yang bekerja untuk meraih kejayaan material dan profesion sosial yang akan memakmurkan diri, masyarakat dan negara tanpa berhubung rapat dengan kehidupan selepas mati. Memang tidak dinafikan, institusi pendidikan sebegini sememangnya berjaya melahirkan individu yang dapat memberi produktiviti kepada negara dari segi material, namun kebanyakannya tidak mempunyai adab yang tinggi terhadap penciptanya dan makluk lain. Keadaan ini disebabkan pendidikan pada waktu kini telah dipengaruhi oleh sistem pendidikan sekular yang hanya menekan pendidikan duniawi semata-mata, manakala pendidikan ukhrawi (pendidikan agama) diabaikan. Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan sistem pendidikan sekular (Naser, 2011). Sepatutnya, ilmu-ilmu lain perlu dimasukkan unsur Islam dalam setiap bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari dan perlu dikaitkan dengan kebesaran Allah, menjadi bukti kebenaran agama Islam seterusnya meningkatkan keimanan dan keyakinan umat islam terhadap ajaran agama. Contohnya penerapan pendidikan Sains berlandaskan wahyu Allah s.w.t iaitu Al-Quran dan Al- Sunnah termasuk ilmu geografi,matematik,ekonomi dan lain-lain (Naser, 2011).
Maka inilah jihad dalam pendidikan yang dituntut dalam Islam pada waktu ini iaitu dengan melakukan perubahan dalam kurikulum  di setiap negara yang mengunakan pendidikan secular liberal yang menyaksikan kepada kita ketidakberkesanan sistem pendidikan tersebut. Dengan perubahan kurikulum, lingkungan pembelajaran bagi memantapkan misi, visi dan tujuan pendidikan dalam Islam, maka institusi pendidikan islam dapat membentuk individu yang benar-benar memahami dan menghayati prisip-prinsip dalam Islam dalam kehidupan mereka.
5.3              Dalam aspek sosial iaitu jihad dalam konteks pembangunan sosial ummah (Muhammad Haniff Hassan & Mohamed Ali, 2007). Umat Islam pada waktu ini telah dilekakan dengan budaya hedonisme yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Mereka lupa tujuan mereka hidup di dunia dan tanggungjawab mereka terhadap agama.  Jika diteliti hedonism merupakan salah satu cabang fahaman sekular yang menimpa umat pada waktu ini. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekular yang ingin membebaskan manusia daripada unsur ketuhanan. Konsep ini adalah salah dan bercanggah dengan ajaran agama Islam serta bertentangan dengan akidah umat Islam yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai paksi pemikiran. Islam tidak menghalang umatnya berseronok dan berhibur selagi ia tidak melalaikan daripada melaksanakan kewajipan sebagai individu Muslim dan tidak melampau sehingga melanggar batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, nyanyian yang mengagungkan makhluk daripada tuhan, hiburan yang menggambarkan imej yang mendedahkan aurat dan  hiburan seperti cerita yang menghina Islam (Norhidayu Hamzah et.al, 2011). Hiburan tersebut bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada fizikal dan perlakuan individu malah memberi kesan kepada iktiqad atau akidah mereka.
Maka menjadi tanggungjawab bagi umat Islam di semua peringkat untuk bangkit berjihad untuk membersihkan pemikiran umat Islam pada masa kini dan menerangkan konsep hiburan yang digariskan dalam Islam. Contohnya, agensi kerajaan berperanan mengadakan program keagamaan dengan menjadikan hiburan Islam sebagai altenatif menarik minat mereka mendekati Islam dan memahaminya serta mengenakan hukuman yang berat kepada golongan yang menjalankan aktiviti hiburan yang melanggar batas syara’. Masyarakat sekitar juga berperanan dalam mencegah segala aktiviti yang melalaikan kehidupan umat Islam dan golongan yang berpendidikan agama berani tampil di masjid dan surau untuk mengadakan majlis ilmu (Norhidayu Hamzah et.al, 2011).
Daripada usaha jihad yang dilakukan, maka kita dapat menyaksikan keunggulan Islam dalam segala aspek seperti cara bermuamalat antara lelaki dan perempuan, gejala sosial seperti penzinaan dan pembuangan bayi tidak lagi berlaku, umat Islam menguasai pelbagai disiplin ilmu seperti ilmu sains, sosial, politik dan sebagainya kerana mereka tidak dilalaikan dengan keseronokan hidup di dunia. 
5.4              Dalam aspek politik iaitu jihad dalam konteks pembangunan politik umat Islam (Muhammad Haniff Hassan & Mohamed Ali, 2007). Terdapat sebahagian umat Islam pada hari ini melihat politik merupakan sesuatu yang kotor dan buruk. Ini  disebabkan oleh kejahilan dalam memahami politik dan propaganda yang dilemparkan oleh sebahagian masyarakat serta hasil pemerhatian mereka terhadap suasana politik yang berlaku disekitar mereka. Suasana yang berlaku pada hari ini memperlihatkan betapa ghairahnya golongan tertentu untuk memperolehi kedudukan dan kuasa. Keadaan ini juga menjadi semakin teruk apabila digunakan istilah  demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat yang kononnya lebih ideal (Abu Bakar Al-Muqry, 2008).
Terdapat juga sebahagian golongan yang terlibat dengan politik mempergunakan agama untuk meraih kedudukan dalam masyarakat dan memperjuangkan ideologi sekular sama ada mereka menyedarinya ataupun tidak. Golongan yang ta’sub dan fanatik dengan kumpulan politik masing-masing menyebabkan mereka berusaha mempertahankan pendapat mereka walaupun bercanggah dengan ajaran agama. Keadaan ini bertambah buruk apabila mereka yang terdiri daripada golongan umat Islam sanggup menghukum seseorang yang berlainan parti dengan mereka sebagai seorang kafir lantaran mempertahankan ideologi masing-masing (Muslimdaie, 2011). Perpecahan yang berlaku dalam komuniti umat Islam disebabkan pertelingkahan yang berlaku antara parti-parti politik akhirnya menuntut mereka mencari satu titik persefahaman dalam menentukan jalan mana yang harus mereka ikuti agar mencapai kebahagiaan hidup mereka samaada di dunia mahupun di akhirat (Muslimdaie, 2011). Maka, jalan penyelesaiannya adalah kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Maka, wajib umat Islam pada hari ini mengikut politik yang ditunjukkan oleh Islam bagi merialisasikan impian mendirikan kerajaan Islam yang diperintah oleh pemeritah yang adil dan sanggup melaksanakan syariat Allah s.w.t agar masyarakat mencapai kebahagian dalam hidup mereka (Muslimdaie, 2011). Kebahagiaan dan terbelanya keadilan dalam masyarakat ini telah terbukti sejak daripada pemerintahan yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w, para sahabat baginda dan khalifah-khalifah selepasnya sehingga jatuh kerajaan Turki Uthmaniah.
 Maka inilah jihad yang dituntut oleh Islam dalam jihad politik iaitu berusaha mengebalikan khalifah Islamiah yang memerintah dunia dengan adil dan menurut syariat Allah s.w.t. Perlu juga dijelaskan bahawa  matlamat khalifah bukan sahaja untuk melaksanakan syariat Allah s.w.t sepertimana yang diperjelaskan oleh ulama tetapi juga bertujuan untuk memelihara agama Allah s..w.t.
6.0              Kesimpulan
Kesimpulannya, jihad bukanlah merupakan satu konsep yang kabur dan mengelirukan. Walaupun terdapat pelbagai pandangan dan takrifan terhadap jihad, namun maksudnya adalah sama iaitu perjuangan ke jalan Allah s.w.t dengan niat yang ikhlas dan jujur. Malah, apa yang dilihat, jihad bukan hanya melalui peperangan sahaja seperti yang difahami oleh masyarakat Barat, tetapi dengan pelbagai cara dan tindakan. Umat Islam perlu melihat ajaran Islam daripada dalam, bukan dari perspektif luar, terutamanya dari pandangan dan kaca mata Barat supaya tidak mudah terpengaruh dengan cara berfikir Barat yang sudah membudaya, hasil daripada proses globalisasi. Ini kerana, bimbang sekiranya wujud kekeliruan dan kehilangan identiti keislaman mereka. Adalah wajar masyarakat Barat salah faham tentang konsep jihad kerana kerangka pemikiran mereka jauh berbeza dengan umat Islam. Keengganan sesetengah orientalis Barat untuk melihat sisi positif Islam adalah kerana adanya unsur-unsur permusuhan dan kebencian dalam diri mereka.
Pelaksanaan jihad yang mengikut landasan dan konsep seperti yang disyariatkan oleh agama Islam akan memperolehi kejayaan dan akan memberi kebaikan serta kelebihan kepada individu itu sendiri, masyarakat disekeliling, agama, bangsa dan negara. Ia juga perlu diserapkan bersama-sama dengan unsur kesungguhan, perjuangan, keikhlasan dan pengorban. Hasil daripada kejayaan ini akan dapat dilihat kesan ke atas pembangunan negara samada dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Keadaan ini juga akan memartabatkan agama Islam di mata dunia dan akan menangkis tanggapan-tanggapan negatif yang sering diberikan oleh masyarat Barat terhadap Islam.
Islam memperjuangkan kebenaran, keadilan serta persamaan dan hanya manusia yang angkuh dan jahil yang tidak dapat menghargai Islam. Penjelasan dan dakwah Islam secara menyeluruh kepada setiap individu dan masyarakat perlu menjadi fokus utama perjuangan umat Islam.
Namun begitu, perlu difahami bahawa untuk melaksanakan jihad perlu mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti Islam, baligh, tidak cacat, niat yang betul dan mengikut hukum syarak. Keadaan ini menjelaskan bahawa jihad masih releven untuk diguna pakai pada zaman kini walaupun dalam era globalisasi atau dunia tanpa sempadan. Ini kerana ia masih sesuai diguna pakai tanpa mengira tempoh masa dan waktu.7 ulasan:

 1. info yg bagus minta izin guna sbg bahan nak buat assigment

  BalasPadam
 2. tq.. silakan..

  BalasPadam
 3. Mintak izin nak guna untuk ceramah/Tazkirah

  BalasPadam
 4. minta izin utk bt assignment ye

  BalasPadam
 5. minta izin nk guna buat assignment.

  BalasPadam
 6. minta izin nk guna buat assignment.

  BalasPadam